Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Zápis – ZMO 5.11.2018

Níže přinášíme stručný abstrakt výsledků a projednávaných bodů zastupitelstva ze dne 5.11.2018.

Oficiální zápis je uložen v příloze tohoto článku.

Jednotlivé strany jsou v textu označeny následovně:

SNK Pro Vás – SPV
ODS a sdružení pro Lhotu – ODSPL

1. Zahájení – předsedal p. Havel (ODSPL)
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Určení zapisovatele a ověřitelů zápisu – zapisovatelka pí. Strejcová (tajemnice UMO10), ověřitelé p.Novák (ODSPL), p.Topinka (SPV)
4. Schválení programu
5. Schválení Jednacího řádu ZMO Plzeň 10 – Lhota – námitky p. Topinka (SPV) bod §3, odst.8, navrhované znění:“Předkládané návrhy materiálů musí být zpracovány v souladu s právními předpisy tak, aby umožnily členům Zastupitelstva komplexně posoudit záležitost a přijmout účinná opatření a odpovídající rozhodnutí.”

schváleno – 6 pro, 1 se zdržel (Havel)

§4, odst 15 (změna délky připomínek k projednávaným bodům – podobně ostatní MO):

Omezující opatření průběhu zasedání jsou:

vystoupení předkladatele nesmí překročit dobu 10 minut;
diskutující může k jednomu bodu vystoupit pouze dvakrát s délkou jednoho vystoupení nejvýše 5 minut, pokud předsedající nerozhodne vzhledem k důležitosti jednání jinak;
technické a faktické poznámky nesmí překročit dobu 3 minuty

schváleno – 4 pro (Novák, Topinka, Loulová, Knotek), 1 proti (Kodl), 2 zdrželi (Hončarová, Havel)

6. Volba starosty, místostarosty – starostka – zvolena pí. Hončarová – 4 pro (Kodl, Hončarová, Novák, Havel), 0 proti – 3 zdrželi (Topinka, Loulová, Knotek)
volba místostarosty – zvolen p. Kodl – všichni pro
7. Finanční a kontrolní výbor – finanční výbor – předseda p.Novák, členové p.Knotek, p. Hajšman
kontrolní výbor – předseda p. Topinka, členové p. Havel, p. Čáslavský
obě volby jednomyslně PRO
8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO – změna návrhu p. Novák (ODSPL) – navržená výše odměn:

Místostarosta – 10.024,-
Předseda výboru – 2.301,-
Člen výboru – 1.918,-
Zastupitel – 1.151,-

schváleno – jednomyslně

9. diskuse – stanoven datum příštího zastupitelstva na 3.12.2018, p. Topinka (SPV) informuje zastupitele o záměru nahrávání příštího zastupitelstva na kameru a jeho následné zveřejnění (podloženo stanoviskem ÚOOU, metodickým pokynem MV).