Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Výzva – odstranění nepovolených úprav na pozemcích města

Úřad městského obvodu Plzeň 10 – Lhota, odbor stavební a dopravy jako silniční správní úřad vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, aby odstranili veškeré předměty umístěné na nezpevněných krajnicích vozovky. Jedná se hlavně o kameny, sloupky, kovové tyče, živé ploty bránící rozhledovým poměrům na křižovatkách, stromy a keře s pevnými kmínky. Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožuji tak bezpečnost na pozemních komunikacích. Dle silničního zákona jsou krajnice součástí místních komunikací.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikací, § 29 Pevná překážka:

(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

Upozorňujeme občany, že na pozemcích ve vlastnictví města Plzně není dovoleno trvalé parkování osobních automobilů. To lze pouze na základě povolení zvláštního užívání místní komunikace ke zřízení vyhrazeného parkování, při zřízení nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku. V případě trvalého parkování na pozemcích ve vlastnictví města Plzně bez povolení bude tento stav řešen za účasti Správy veřejného statku města Plzně.

Rovněž občany upozorňujeme na údržbu zeleně, kterou si vysázeli před ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře často zasahují do průjezdního profilu vozovky či do profilu chodníku (ulice K Sinoru). V zimním období při zatížení větví sněhem lze očekávat, že se stav ještě zhorší. V rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany zeleně žádáme občany, aby zajistili odstranění větví tak, aby nezasahovaly do průjezdního a průchozího profilu vozovky nebo chodníku nebo aby byly minimálně 3,5 m nad vozovkou.

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, § 15 Silniční vegetace:

(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.

(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy kácet dřeviny na silničních pozemcích.

Termín na odstranění překážek stanovujeme do 31. 12. 2020.

Autor: Ing. Miroslava Kralovcová (referent územního plánování a stavebního řádu a dopravy, MO Plzeň 10 – Lhota / Odbor stavební; kontakty v seznamu MO)

(převzato ze zpravodaje Lhoťák 9/2020; foto ilustrační)