Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Zklidnění dopravy v intravilánu

Na základě podnětů byl vypracován návrh na zklidnění dopravy ve vnitřní části Lhoty od SVS města Plzně. Jedná se o osazení odboček z ulice K Sinoru značkami „zóna 30“.

Níže uvádíme přehlednou mapku návrhu osazení. Navíc na křižovatce ulic Pod Dubovkou, Nad Nádrží a Na Plzeňce se počítá s osazením krátkého příčného prahu (Z12).

Jedná se o první krok ke zvýšení bezpečnosti v našem obvodu a věříme, že právě díky Vašemu respektování povolené rychlosti bude účinný.

Z článku na webu SVS MP si dovolujeme ocitovat podstatné pasáže k této problematice:

Zásadní rozdíly v Zóně 30 oproti obytné zóně:

  • zůstává zachováno členění na vozovku a chodník a není tedy nutná přestavba komunikace,
  • Zóny 30 se zřizují i na komunikacích s vyšším dopravním významem než u zón obytných,
  • napojení se řeší jako křižovatka,
  • parkování není omezeno pouze na označená místa,
  • chodci, cyklisté a automobily nesdílejí společný prostor (pobytový/přidružený prostor je od hlavního dopravního prostoru oddělen),
  • nejvyšší dovolená rychlost je 30km/h.


Charakteristické znaky Zón 30 (zklidňovací principy):

  • pravidlo přednosti zprava v křižovatkách, minimální užití dalšího dopravního značení včetně vodorovného (přechody se většinou nevyznačují, chodci mohou přecházet kdekoli)
  • směrová dopravně zklidňovací opatření (šikany např. pomocí střídavého parkování, zúžení jízdního profilu apod.)
  • výšková zklidňovací dopravní nebo stavební opatření.