Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Zpráva ZMO – 7.12.2022

Stručný zápis a několik důležitých bodů z prvního řádného zasedání nového zastupitelstva.

Nejprve bylo nutno vyřešit uspořádání stolů pro všech děvět nových členů. Na schůzi jsme připravili projektor a prezentovali všechny projednávané body programu a to včetně názorného zobrazení např. mapy při diskusi bodů ohledně pozemků v obvodu či výstavbě nové lokality.

První zastupitelstvo bylo také nahráváno pro účely zveřejnění, než vyřešíme online přenos, na kterém se většina zastupitelů předběžně dohodla a záznam bude zveřejněn na tomto portálu, jen co si ujasníme aplikovaná pravidla GDPR.

Pokud jste slyšeli, že nás tahle „sranda“ stála moc peněz, nevěřte tomu, potřebnou techniku nám zdarma zapůjčila Správa informačních technologií MP (SIT), které tímto děkujeme!

Novinka se setkala s dobrým ohlasem, takže v tomto trendu budeme nadále pokračovat.

Na jednání bylo probráno celkem 25 bodů. Nyní zkráceně k probraným částem programu:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Kooptování nového člena zastupitelstva MO
  Nový zastupitel ing. Čížek (ODS) složil slib a doplnil zastupitelstvo do plného stavu 9ti členů.
 1. Zápis a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva MO
  Zastupitelé schválili pořizování audiovizuálního záznamu průběhu zastupitelstva a jeho následné zveřejnění.
 1. Zpráva starosty, místostarostů, informační kanály pro veřejnost
  Pan starosta Havel přečetl a zrekapituloval svoji práci a práci obou místostarostů v uplynulém období. Jako oficiální kanál obvodu (Lhoty) byl zvolen tento portál plzen-lhota.cz, kde budeme uveřejňovat všechny důležité informace, akce nebo novinky a upozornění z obvodu. Samozřejmě – stále platí oficiální stránky úřadu MO10 – tedy umo10.plzen.eu, kde najdete důležité dokumenty úřední desky. Portál Plzeň-Lhota je podpořen i FB stránkou, kde najdete upozornění na nové články, případně jiné rychlé informace.
 1. Snížení odměn místostarostů
  Na návrh obou místostarostů byly poníženy jejich odměny o 50%  a to zejména z důvodu velkého nárůstu energií v MŠ, čímž se pokryje cca 80% navýšení.
 1. Rozpočet MO na rok 2023
  Byl schválen vyrovnaný rozpočet MO10 pro rok 2023, zhruba ve výši 12.2mil. Kč.
 1. Rozpočtová opatření
  V rámci toho bodu bylo provedeno několik transferů mezi jednotlivými účty obvodu, největší částka 220tis. byla převedena z FRR na úhradu oprav havárie MŠ. Po výplatě pojistky by měla být opět vrácena do rozpočtu.
 1. Finanční plnění fyzickým osobám za rok 2022
  Jako vždy na konci roku jsou vypláceny odměny osobám, kteří jsou členy výboru nebo konají jinou práci pro obvod a nejsou členy ZMO.
 1. Vývozy OV – dotace
  Zastupitelé schválili prodloužení smlouvy na dotace vývozů OV v MO10 – 50 Kč/m3 každému, kdo se dosud nemůže připojit ke kanalizaci a má trvalé bydliště v obvodu.
 1. Navýšení finančního plnění za zimní údržbu
  Z důvodů vyšší cen PH zastupitelé schválili na žádost p. Charváta navýšení motohodiny velkého traktoru o 200 Kč na 1200Kč/h a malého traktoru o 100 Kč na výsledných 800 Kč/h.
 1. Pověření starosty MO k rozpočtovým opatřením – přelom roku
  Pan starosta byl v čase do nového ZMO pověřen zastupiteli provádět rozpočtová opatření, která poté předloží na nejbližším zastupitelstvu, tedy 8.2.2023.
 1. Kompetence výboru pro sport a kulturu
  Na ustavujícím zastupitelstvu byl zřízen nový výbor pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, který bude řešit akce v obvodu a doporučovat rozdělení přidělených financí, které následně předloží ZMO ke schválení. Na jednorázové akce v roce 2023 bylo zatím přiděleno 200tis. Kč na pravidelné nebyla dosud částka stanovena.
 1. Nový ceník pronájmu sálu – Sokolovna
  Z důvodu navýšení cen energií nájemce zvýšil ceny za pronájem sálu  a to dle období září-květen mezi 300-325 Kč a červen – srpen 250 Kč za hodinu.
 1. Výběrové řízení na pronajímatele Sokolovny
  14.11.2022 byla doručena výpověď stávajícího nájemce firmy Elanho s.r.o. z důvodů nejistoty výše energií a bylo tedy nutné vypsat nové VŘ. Podmínky jsou uvedeny v podkladech.
 1. Vyjádření k prodeji pozemku- p.č. 781/109 v k.ú. Lhota u Dobřan
  ZMO se usneslo pozemek neprodat, ale nabídnout zájemci pronájem určité části v souladu s řešením technického úřadu MP. Více informací v podkladech.
 1. Vyjádření k prodeji pozemku – p.č. 437/1 a 437/34 v k.ú. Lhota u Dobřan
  Zastupitelé neschválili prodej pozemku ve vlastnictví MP a to zejména ze dvou důvodů: potřebujeme ponechat rezervu pro případnou směnu a případné utržené peníze by skončili v MP, nikoli v rozpočtu obvodu. Obecně panuje shoda, že městské pozemky prodávat nebudeme.
 1. Převod pozemku stát – město, část komunikace
  Formální bod, je potřeba dorovnat majetkové poměry k části komunikace Rekreační mezi státem a MP. Souhlasné stanovisko, obvod tím nijak finančně zatížen nebude.
 1. Vyjádření k výstavbě nových distribučních rozvodů NN
  Pro projekt nové MŠ a víceúčelové budovy je třeba zřízení nového místa NN. Obvod souhlasí s umístěním do pozemků ve vlastnictví MP.
 1. Stanovisko k výstavbě rodinných domů Lesanka
  Zastupitelé souhlasili s pronájmem části komunikace z důvodů výstavby nové lokality Lesanka, viz podklady.
 1. Střednědobý plán investic
  Byl představen a odsouhlasen plán investic a projektů pro nadcházející roky. Některé projekty jsou  v přípravě, některé v řešení a některé jsou připraveny, ale je třeba zajistit finanční krytí. To jsou úkoly pro nové vedení obvodu.
 1. Plán zasedání zastupitelstva MO na rok 2023
  Pan starosta informoval o plánu konání zastupitelstev v roce 2023 a to: středy – 8. února, 5. dubna, 21. června, 13. září, 1. listopadu, 6. prosince vždy od 16:30 v budově UMO10.
 1. Kontrola plnění usnesení
  Zastupitelé odsouhlasili vyřazení splněných usnesení z předchozích zasedání.
 1. Různé
  V bodu různé nebyly řešeny žádné podněty ani ze strany občanů.

nově přidané body:

Výkup části pozemků p.č. 1026 a p.č. 1031 v k.ú. Lhota u Dobřan
Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků, přes které nyní vede obslužná komunikace a jsou v soukromém vlastnictví. Výkup bude provádět MP.

Pojistka budov ve správě MO10
Z důvodů navýšení cen spravovaných nemovitostí (Muška, školka, dům služeb,  úřad a sokolovna) je třeba aktualizovat pojistnou smlouvu, aby nedošlo k podpojištění těchto budov. Navýšení je cca 20tis. ročně a zastupitelé jednohlasně souhlasili.

za MO10 zapsal: Ondřej Topinka, místostarosta MO10