Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Zpráva ZMO – 8.2.2023

Stručný zápis a několik důležitých bodů z prvního řádného zasedání roku 2023.

Na jednání bylo probráno celkem 18 bodů. Nyní zkráceně k probraným částem programu:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřitelé
 2. Zpráva starosty
  Pan starosta Havel přečetl a zrekapituloval svoji práci a práci obou místostarostů od posledního zastupitelstva.
 3. Revize katastrálního úřadu
  Během roku 2022 na území MO Plzeň 10-Lhota probíhala revize, šetření katastrálního úřadu a bylo zjištěno mnoho nesouladů s katastrální mapou. Dne 26.1.2023 proběhla schůzka na úřadě městského obvodu za přítomnosti vedení obvodu, stavebního odboru a zástupců katastrálního úřadu. Byl představen soupis všech nesouladů, s tím že jednotliví majitelé dotčených nemovitostí a pozemků budou písemně vyzváni k nápravě. Vedení obvodu se usneslo, že občanů, kterých se dotkne toto řízení a budou potřebovat služby geodetů k novému zaměření nabídne kontakty s vylepšenou cenovou nabídkou.
 1. Informativní zpráva – půlmaraton Plzeňského kraje
  Jako každý rok proběhne naším obvodem krajský půlmaraton, který se koná v sobotu 22.4.2023. V souvislosti s touto akcí, nebude opět možné se dostat do Lhoty ani od Valchy ani od Dobřan. Zároveň dojde k omezení autobusové dopravy. Detailnější informace budou zveřejněny na informačních kanálech obvodu.
 1. Vyjádření k novele ceníku pro MHD
  Město Plzeň rozšiřuje okruh cestujících, kteří mohou nárokovat slevu a zároveň snižuje věk bezplatné přepravy osob z 70ti na 65 let. Více informací na webu PMDP.
 2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva a výborů
  Od 1.1.2023 došlo k navýšení tabulkových odměn neuvolněných členů zastupitelstva. ZMO Plzeň 10 se rozhodlo ponechat výši odměn dle předchozího roku 2022 (usnesení č. 57 a 59/22).
 3. Pověření finančního výboru ke kontrole dotací
  Zastupitelstvo udělilo kompetence finančnímu výboru MO Plzeň 10- Lhota ke kontrole vyúčtování vyplacených dotací z rozpočtu MO.
 4. Dotace příměstských táborů
  Bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota přes spolek SVAL z. s. ve výši 65 000,- Kč pro děti s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota a to:

  A. na projekt letních příměstských táborů konaného v červenci a srpnu 2023(1000,- Kč na lhotské dítě)
  B. na projekt sportovního příměstského tábor v srpnu 2023 (500,- Kč na lhotské dítě)
 1. Dotace jednorázových akcí
  Zastupitelstvo dále schválilo výši dotací na jednorázové akce v roce 2023 dle návrhu výboru pro kulturu a sport a volnočasové aktivity v následovné výši:
 1. Dotace ročních provozních nákladů spolků
  Posledním bodem dotací byla schválení dotací pro celoroční provoz spolků a to v následující výši:
 1. Dotace spolku K remízku
  Do rozpočtu MO10 byla alokována částka 900 tis. Kč z rozpočtu města Plzeň na opravu povrchu komunikace K Remízku. Zbývající část nákladů na položení recyklátu bude MO hradit ze svého rozpočtu dle dohodnutého podílu 25 % nákladů (odhad 300 tis. Kč). ZMO schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota Cesta k remízku, z.s. IČ: 05824150 ve výši 1.200.000,– Kč.
 1. Vyjádření k architektonické studii – Ateliér SAL
  Zastupitelstvo schválilo variantu, kde se ponechává prostor o cca 2.500m2 pro občanskou vybavenost a retenční nádrž.
 2. Vyjádření k žádosti o výpůjčku pozemku – hasiči
  Zastupitelstvo schválilo výpůjčku pozemku pro SDH Lhota, který bude sloužit jako tréninkový prostor a místo pro konání kroužků. Zároveň se počítá s vytvořením jednoduchého hřiště pro rekreační sporty a oplocením části pozemku. Výpůjčka je podmíněna souhlasem majetkového odboru MP a technického úřadu MP.
 3. Zřízení technické služby a RO č.1/23
  Bylo schváleno vytvoření „technické“ služby – jejíž pracovníci budou mít na starost zeleň, úklid, sekání trávy a drobné údržbářské práce. Pro tuto službu bude zakoupena technika dle nabídkové ceny cca 350tis.
 4. RO č. 2/23 prezidentské volby
  Do rozpočtu obvodu bylo přijato 50tis. Kč z MP jako náklady spojené s prezidentskými volbami.
 5. Nový nájemce Sokolovny
  Od 1.3.2023 bude uzavřena smlouva s novým nájemníkem objektu sokolovny za podmínek vypsaného výběrového řízení. Všechny akce naplánované do konce roku 2023 budou zachovány, stejně tak výše cen pronájmu.
 6. Kontrola plnění usnesení
  Zastupitelé odsouhlasili vyřazení splněných usnesení z předchozích zasedání.
 7. Různé

za MO10 zapsal: Ondřej Topinka, místostarosta MO10