Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Odkanalizování Lhoty II. FINÁLE

Schválený postup žádosti o kanalizační přípojku v projektu odkanalizování Lhoty II:

 1. Zájemce (majitel připojované nemovitosti) o připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci se dostaví na VODÁRNU PLZEŇ a.s., Malostranská 2, Plzeň (kancelář č. 1 paní Chocová – tel. 377 413 349, pan Homolka – tel. 377 413 354), kde vyplní formulář „Žádost o kanalizační přípojku“  a současně od VODÁRNY PLZEŇ a.s. obdrží:
 • kompletní projektovou dokumentaci, kopii technického vyjádření z Magistrátu města Plzně Odboru rozvoje a plánování a kopii územního souhlasu vydaného MO Plzeň 10
 • kontakt na provoz kanalizací VODÁRNY PLZEŇ a.s. (pan Vrána tel. 721 748 009), se kterým si dohodne termín kontroly vybudované kanalizační přípojky před plánovaným záhozem přípojky

  VODÁRNA PLZEŇ a.s. prosí žadatele, aby navštěvovali VODÁRNU PLZEŇ a.s. až po datu 24.3.2023 a to v úředních hodinách:

  pondělí, středa 8:00-16:00
  úterý, čtvrtek 8:00-15:00
  v pátek je pro žadatele kancelář zavřena.

  Kancelář bude taktéž zavřena ve dnech od 3.4.2023 do 4.4.2023.
 1. Žadatel (investor) o kanalizační přípojku provede realizaci kanalizační přípojky v souladu s projektovou dokumentací. Pokud stavba přípojky zasáhne do pozemku ve vlastnictví Statutárního města Plzeň (komunikace), je třeba vyřídit příslušná povolení pro provedení stavby v městském pozemku – před realizací stavby se obraťte na stavební úřad ÚMO Plzeň 10 – Lhota, Ing. M. Kralovcová, tel.: 378 036 894, mail: [email protected].
 1. Žadatel o kanalizační přípojku si dohodne s technikem provozu kanalizací VODÁRNY PLZEŇ a.s. panem Vránou (tel. 721 748 009) termín kontroly realizované kanalizační přípojky před jejím plánovaným záhozem. Technik VODÁRNY PLZEŇ a.s. provede v dohodnutém termínu kontrolu kanalizační přípojky a její výškové a směrové zaměření. Správné provedení kanalizační přípojky odsouhlasí technik VODÁRNY PLZEŇ a.s. investorovi v „Protokolu o provedení kontroly na přípojkách splaškové kanalizace“.
 1. Po provedení kanalizační přípojky, její kontroly technikem VODÁRNY PLZEŇ a.s. a zahájení vypouštění odpadních vod je majitel připojované nemovitosti povinen bezodkladně navštívit zákaznické centrum VODÁRNY PLZEŇ a.s., Malostranská 2, Plzeň, kde se prokáže „Protokolem o provedení kontroly na přípojkách splaškové kanalizace“ a uzavře s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. Smlouvu o odvádění odpadních vod a to dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. upozorňuje na nutnost striktního oddělení dešťových a splaškových vod v připojovaných nemovitostech. Z kapacitních a koncepčních důvodů je z nemovitosti možné odvádět pouze splaškové vody! Do nové kanalizační přípojky (veřejné splaškové kanalizační sítě) NESMÍ být napojeny dešťové vody, ty musí být likvidovány na pozemcích jednotlivých nemovitostí.

Objekty, kde se v současné době nachází domovní ČOV, musí být na veřejnou splaškovou kanalizaci přepojeny a domovní ČOV musí být na náklady majitele připojované nemovitosti odpojeny a zrušeny.

Taktéž objekty, které odpadní vody likvidují v jímce na vyvážení, musí tuto jímku na své náklady zrušit a vnitřní kanalizační instalaci přepojit do nové kanalizační přípojky, která je zaústěná do veřejné splaškové kanalizace. Jímka musí být na náklady majitele nemovitosti vyčerpána, vydezinfikována a může být využita na jiné účely např. jako nádrž na dešťovou vodu. Totéž platí i pro septiky i ty musí být vyřazeny z provozu a vnitřní kanalizační instalace přepojena přes revizní šachtu napřímo do nové kanalizační přípojky.

Přílohy

Soubor Popis Velikost souboru Stažení
pdf Napojení splaškových přípojek Lhota - postup žadatelů 2023 99 KB 347