Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Pozvánka na ZMO 3.4.2024

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svolávám jednání Zastupitelstva MO Plzeň 10–Lhota na den
3. dubna 2024 (středa) od 16:30 hod. v zasedací místnosti Úřadu MO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62 / 51

program:

 1. Zahájení, zapisovatel, návrhová komise, ověřovatelé
 2. Zpráva starosty, zprávy místostarostů
 3. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti
 4. Vyjádření k návrhu OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
 5. Vyjádření k návrhu OZV o změně Statutu města Plzně v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona
 6. Vyjádření k návrhu nařízení města Plzně, kterým se stanovuje tarif MHD
 7. Závěrečný účet MO Plzeň 10-Lhota
 8. Nová investiční akce – výměna plynového kotle v budově ÚMO Plzeň 10-Lhota
 9. Nová investiční akce – projektová dokumentace ulice K Poli
 10. Nová investiční akce – zaměření výškových poměrů – lokalita kolem ulice K Radbuze
 11. Rozpočtové opatření – dokončení kontejnerové sestavy
 12. Změna usnesení ZMO Plzeň 10-Lhota č. 68/23 – změna dodavatele herního prvku
 13. Ukončení dohody o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod a revokace usnesení č. 30/21
 14. Odměny členů výborů ZMO a přestupkové komise za rok 2023
 15. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 10-Lhota
 16. Založení nového investičního dotačního titulu
 17. Podané žádosti o dotaci 2024
 18. Kontrola vyúčtování dotací za rok 2023
 19. Kontrola rozhodnutí starosty v pravomoci rady městského obvodu
 20. Kontrola plnění usnesení
 21. Různé
 22. Závěr