Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Autor: Ondřej Topinka

Obvod má nového tajemníka

Dne 5.6.2023 skončila paní Blanka Strejcová po dvaceti letech ve funkci tajemnice našeho obvodu a na její místo nastoupil na základě výběrového řízení pan Mgr. Petr Vágner. Pan tajemník přebral již veškerou agendu po své předchůdkyni a je plně připraven vykonávat svoji funkci.

Paní Strejcové přejeme vše nejlepší do dalších let v zaslouženém důchodu.

Projednání nájmu ZUŠ Zámeček

Bod jednání č.2 – „Situace kolem budovy „Muška“

Bod k tomuto tématu na mimořádném zastupitelstvu MO Plzeň 10 – Lhota konaném 5.6.2023 bude stažen po domluvě s právním odborem města Plzeň.

Přestože se uzavírá nová nájemní smlouva nebo dodatek k nájemní smlouvě se stávajícím nájemcem, musí být záměr vyvěšen 15 dnů na úřední desce, než se vůbec přistoupí ke schvalování.

Na mimořádném zastupitelstvu by mohla být schválena jen výpověď, ale vzhledem k citlivosti problému bude bod kompletně stažen a projednán na řádném zasedání 21.6.2023.

Vývěs záměru byl proveden dnes ráno, neprodleně po konzultaci s právním odborem.

Jan Havel, starosta

Vyjádření ZUŠ

Rádi bychom se jako obvod vyjádřili k vypovězení nájemní smlouvy soukromému subjektu – základní a střední školy Zámeček.

Hlavním důvodem, který nás k tomu vedl je kritický nedostatek míst pro děti předškolního věku. Náš obvod je na tom s chybějícími místy nejhůře ze všech plzeňských městských obvodů. Obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 a tudíž pro mladší ročníky jsme chtěli zajistit alternativní řešení v podobě rozšíření dětské skupiny.

Samotnému aktu předcházelo několik jednání, kde jsme se snažili najít cestu, jak vyřešit souběh stávajícího stavu a záměru rozšíření dětské skupiny a plného využití objektu MUŠKY. Bohužel zejména z organizačních důvodů a specifických potřeb ZUŠ se nám nepodařilo najít vhodný kompromis a bylo nutno se rozhodnout pro jednu či druhou variantu. V neoficiálním rozhodování devíti zastupitelů bylo osm pro rozšíření dětské skupiny a jeden pro pokračování ZUŠ.

Důvody, které nás k tomu těžkému kroku vedly jsou následující:

  • již nyní je, podle našich informací v pořadníku zhruba 30 neuspokojených žádostí o přijetí do dětské skupiny
  • obvodní MŠ opět nemůže přijmout všechny přihlášené děti
  • chceme efektivní využití budovy po celý den, tedy od rána dětská skupina v celé budově a v odpoledních hodinách budou prostory budovy zaplněny volnočasovými aktivitami, jako například šachový, technický, přírodovědný nebo jazykový kroužek, tvořivé dílničky a další.
  • budova je v neuspokojivém technickém stavu a vyžaduje nákladné opravy – dosavadní nájemné nepokrylo ani výdaje na každoroční povinné revize

Naším dalším záměrem je tedy po vyklizení budovy začátkem července (po skončení školního roku), začít s nutnými opravami a dispoziční úpravou objektu, aby od září bylo možné otevřít pro dětskou skupinu i spodní patro. Zároveň interiér a vybavení přizpůsobit dalším volnočasovým aktivitám a kroužkům, které budou v září nově startovat. Přesunutím některých aktivit ze sokolovny vzniknou časová okna a bude možné otevřít další sportovní kroužek, např. již dlouho plánovaný basketbal či florbal.

Jsme si plně vědomi, že se krok dotkne i několika lhotských dětí, které kroužky keramiky nebo malování navštěvovali, ale pokusíme se najít alternativní řešení. Máme již první zájemce o tuto práci a doufáme, že se domluvíme na úspěšné a dlouhodobé spolupráci.

Májka 2023

Foto: Pavel Jedlička & Plzeň Lhota

Retro Party 2023

Pár fotografií z retrovečera v sokolovně a malá ukázka soutěže ve štafetovém pojídání pizzy:

a chybět samozřejmě nemůže ani vítězný kostým „Pamely z Bejwoče“ – s předáváním cen za filmový kvíz: