Přejít na obsah Přejít na levý postranní panel Přejít na pravý postranní panel Přejít na zápatí

Aktuálně

Vyjádření ZUŠ

Rádi bychom se jako obvod vyjádřili k vypovězení nájemní smlouvy soukromému subjektu – základní a střední školy Zámeček.

Hlavním důvodem, který nás k tomu vedl je kritický nedostatek míst pro děti předškolního věku. Náš obvod je na tom s chybějícími místy nejhůře ze všech plzeňských městských obvodů. Obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných podle § 34 odst. 3 a tudíž pro mladší ročníky jsme chtěli zajistit alternativní řešení v podobě rozšíření dětské skupiny.

Samotnému aktu předcházelo několik jednání, kde jsme se snažili najít cestu, jak vyřešit souběh stávajícího stavu a záměru rozšíření dětské skupiny a plného využití objektu MUŠKY. Bohužel zejména z organizačních důvodů a specifických potřeb ZUŠ se nám nepodařilo najít vhodný kompromis a bylo nutno se rozhodnout pro jednu či druhou variantu. V neoficiálním rozhodování devíti zastupitelů bylo osm pro rozšíření dětské skupiny a jeden pro pokračování ZUŠ.

Důvody, které nás k tomu těžkému kroku vedly jsou následující:

  • již nyní je, podle našich informací v pořadníku zhruba 30 neuspokojených žádostí o přijetí do dětské skupiny
  • obvodní MŠ opět nemůže přijmout všechny přihlášené děti
  • chceme efektivní využití budovy po celý den, tedy od rána dětská skupina v celé budově a v odpoledních hodinách budou prostory budovy zaplněny volnočasovými aktivitami, jako například šachový, technický, přírodovědný nebo jazykový kroužek, tvořivé dílničky a další.
  • budova je v neuspokojivém technickém stavu a vyžaduje nákladné opravy – dosavadní nájemné nepokrylo ani výdaje na každoroční povinné revize

Naším dalším záměrem je tedy po vyklizení budovy začátkem července (po skončení školního roku), začít s nutnými opravami a dispoziční úpravou objektu, aby od září bylo možné otevřít pro dětskou skupinu i spodní patro. Zároveň interiér a vybavení přizpůsobit dalším volnočasovým aktivitám a kroužkům, které budou v září nově startovat. Přesunutím některých aktivit ze sokolovny vzniknou časová okna a bude možné otevřít další sportovní kroužek, např. již dlouho plánovaný basketbal či florbal.

Jsme si plně vědomi, že se krok dotkne i několika lhotských dětí, které kroužky keramiky nebo malování navštěvovali, ale pokusíme se najít alternativní řešení. Máme již první zájemce o tuto práci a doufáme, že se domluvíme na úspěšné a dlouhodobé spolupráci.

Vyvěšení tibetské vlajky

Náš obvod se 10.3. připojuje k mezinárodní kampani k výročí Tibetského národního povstání, která má poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.

Zastupitelé jednohlasně souhlasili s touto, alespoň morální podporou tibetskému lidu.
Jelikož se k nám nedostala vlajka fyzicky včas, připojujme se, alespoň ve webové podobě.


Za MO Plzeň 10- Lhota starosta Jan Havel

Revize objektů zapsaných v katastru nemovitostí ve Lhotě

Vážení spoluobčané, loni proběhla v našem obvodu revize a kontrola skutečného stavu a zápisu v katastru nemovitostí. Katastrální úřad zjistil celou řadu nesrovnalostí a postupně bude vyzývat majitele k nápravě.

Na základě těchto skutečností může vzniknout potřeba občanů navštívit stavební archív města Plzně, kde jsou uloženy dokumenty týkající se povolování staveb. Do archívu je třeba se telefonicky nebo mailem objednat a na základě identifikace nemovitosti parcelním číslem nechat vyhledat příslušnou dokumentaci. Doporučujeme volat v úředních dnech, mimo úřední dny jsou pracovnice v budovách archívu mimo kancelář.

Kontakt na archív:

Magistrát města Plzně, Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní, stavební archiv, Škroupova 5, kancelář: 15

Jindra Štěpánková, tel. 37 803 4142, stepankovaj@plzen.eu, Petra Martinová, tel.: 37 803 4140, martinova@plzen.eu.

Odkanalizování Lhoty II

Aktuální informace po včerejším 18. kontrolním dnu a další průběh:

  • zhotovitel dodělal chráničky plynu v křížení s kanalizací – výkopy budou nyní zasypány (Cedrová, Mátová)
  • přepřejímky kanalizace a vodovodu probíhají, nedostatky jsou průběžně odstraňovány
  • dokumentace provedení hotová a předána
  • předpokládaný termín požádání o kolaudační souhlas – únor 2023
  • předpokládané rozhodnutí a vydání kolaudačního souhlasu (voda a kanalizace) – přelom březen/duben 2023

Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že faktické připojování na kanalizaci bude umožněno v dubnu 2023 – po uzavření smlouvy s Vodárnou Plzeň. Smlouvy a projekty bude možné vyzvedávat patrně v sídle Vodárny (bude upřesněno) a po vydání uzemního souhlasu bude možné realizovat napojení.

Pro připojování na vodu platí obdobné – nejprvne nutno uzavřít smlouvu s Vodárno a domluvit termín připojení (navrtání) hlavního řadu (provádí zaměstnanci Vodárny). Uzemní souhlasy by měli mít občané již vydány – díky nim mají rezervovanou kapacitu připojení. Pozor – platí DVA roky od vydání!

autor: Topinka

Nová služební místnost MP ve Lhotě

Za přítomnosti starosty městského obvodu Plzeň 10 Jana Havla, zástupce velitele pověřeného velením Městské policie Plzeň Tomáše Petříka, zástupce velitele Městské policie Plzeň pro výkon služby Bc. Michala Rybáčka MBA a velitelky obvodní služebny Městské policie Plzeň Bory Bc. Petry Machuldové, byla v pondělí 2. ledna oficiálně otevřena nová služební místnost v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 10, na adrese K Sinoru 62/51, a to slavnostním přestřižením pásky.

Přečtěte si více